BGRegistar.com

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ

Информация

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ е приемник на Държавно лесничейство - Карнобат. В миналото района бил наситен с много нискостъблени гори, а в околностите на Карнобат горите били гъсти и високи. Осъзнавайки важността на това богатство, хората го съхранили и умножили.


Първият старши горски стражар в Карнобатска околия е Стефан Косатев, който е назначен през 1893 година, а през 1897 година горските стражари в района вече били тридесет и един.

 

Самостоятелно административно лесничейство - Карнобат е основано през 1904 година, оглавявано от помощник лесничея Стефан Атанасов. През 1952 година в Карнобат е обособено Горско стопанство, което да стопанисва горите, да залесява и охранява и Горско промишлено стопанство, което поема експлоатацията на горите на територията на Карнобатското и Подвиското горски стопанства. През 1960 година двете стопанства са обединени в едно горско стопанство.

 

В началото на седемдесетте години започва изграждането на язовир Камчия с цел осигуряване на питейна вода за северните части на Бургаски район и град Варна. Разположен е по течението на река Луда Камчия с дължина 26 км. Водния обем е 228 млн. kуб.м. Първият технически проект за борба с ерозията във водосбора на язовира от 1968 година предвижда противоерозионни залесявания на площ от 30 285 дка и строеж на баражи.

 

През изминзлите години ДГС - Карнобат е залесило 16 000 дка гори, с което почвената ерозия е овладяна и са изградени двадесет масивни баражи.

 

Общата площ на ДГС - Карнобат е 26142 ха. След възстановяването на гори и земи от ГФ по ЗВСГЗГФ са възстановени 1650 ха частни и 1410 ха общински гори. ДГС - Карнобат стопанисва два горски разсадника и един горски кантон с база за отдих.


За задоволяване нуждите от посадъчен материал стопанствотo разполага с два разсадника - Държавен горски разсадник - Карнобат и Държавен горски разсадник - Камчия.


ДГС - Карнобат извършва и ловна дейност включваща опазване и подхранване на дивеча - благороден елен -, диви свине, сърни, отглеждане и разселване на фазани, изграждане на хранилки и ловни чакала.


На територията на стопанството се намират два защитени природни обекта - Защитена местност Орлиците и Защитена местност Урумово лале.


ЗМ Урумово лале се намира край село Венец, община Карнобат. Урумово лале (Tulipa urumoffii) е растителен вид от род Лалета, наречен на името на българския ботаник Иван Урумов. То е български ендемит, защитен от Закона за биологичното разнообразие и включен в Червената книга на Република България.


ЗМ Орлиците се намира в землището на село Камчия, община Сунгурларе. Разположена е на площ 315,6 ха, част от държавния горски фонд на ДГС - Карнобат. Местността включва няколко отделни отвесни скални формации - Голяма Орлица, Малка Орлица и Беклембир, с надморска височина 500 до 840 м и гората около тях. Старото название на местността Картал кая, означава Орлова скала, защото в миналото и сега на тези места гнездят или кацат за почивка скални орли / картали / и египетски лешояд / акбуба /.

 

Ботаническите проучвания до този момент показват високо видово разнообразие - над 340 вида висши растения. Част от тях са редки, ендемични и защитени , включени в Червената книга на България. Такива са пролетната циклама / ботурче /, триръбестата хептаптера, източната ведрица и други.

 

Установени са и 14 вида диворастящи орхидеи, всички включени във Вашингтонската конвенция / SITES /. Много интересни, красиви и атрактивни от тях са двурогата пчелица, обикновена пърчовка, недоразвития лимодорум, пурпурната, маймунската и пирамидалната орхидеи. Установени са нови находища на 16 вида растения / неизвестни досега в литературата / за Източна Стара планина.

 

Дървесните видове са представени от бук, габър, зимен дъб, цер, липа, дива череша, турска леска, клен, планински ясен, планински бряст и други. Някои от тези дървета са с внушителни размери.

 

Птичето разнообразие също е голямо - 71 вида са наблюдавани до момента. Някои от тях, като египетски лешояд, скален орел, голям и малък ястреб, черен кълвач са защитени и включени в Червената книга на България. По скалите гнездят скални и червенокръсти лястовици, гарвани гробари и черношипи ветрушки. В близката река се срещат и гнездят водни косове.

 

Бозайниците са представени от благороден елен, сърни, диви свине, вълци, лисици, чакали, белки, диви котки и язовци.

 

От гризачите се срещат диви зайци, два вида сънливци и катерици. Интересни и ставащи все по-редки са пеперудите лястовича опашка, голямо и малко нощно пауново око.

 

Впечатляващи насекоми са бръмбарът еленов рогач, няколко вида едри сечковци, карпатския скорпион и различни цикади.

 

Херпетофауната е представена от пепелянки, змия медянка и гущери.

 

В непосредствена близост до ЗМ Орлиците се намира Крумовата вана - малък, но красив водопад, чийто струи се изливат във вана, за която има предание, че лично Цар Крум я е използвал за баня. Тук се намира и Крумовият мост на Ришкия проход.

 

Контакти

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ

Карнобат, ул. Москва 1
055922159
055922165