BGRegistar.com

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ПЕРСИНА - Фауна

Фауна

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ПЕРСИНА

В зоогеографско отношение територията на Природен парк Персина  попада в Дунавския район на Евросибирската подобласт. В Парка се срещат около 1100 животински вида, включително 250 зоопланктони и 99 зообентосни вида, както и над 770 вида безгръбначни с 35 вида охлюви и 16 вида миди.

 

Най - разпространените риби са - дунавски щипок, дунавска мряна, говедарка, косат, морунаш, малка и голяма вретенарка и  бибан.

 

Срещат се единадесет вида земноводни, с най - типични представители - водна жаба, зелена водна жаба, балканска чесновница, бумката и жабата дървесница. Единствено тук се среща и ендемичния дунавски тритон.

 

От влечугите най - широко разпространени са - обикновенната водна змия, кримския гущер и змията пясъчница. Срещат се и три вида костенурки - мавританска костенурка, гръцка сухоземна костенурка и обикновенна блатна костенурка.

 

Най - голямото богатство на парка са птиците. Описани са над 200 вида и почти всички имат консервационен статус. Беленският комплекс от острови е определен като един от петте най - важни за региона местообитания на големия корморан, малкия корморан, нощна чапла, гривеста чапла, малка бяла чапла, голяма бяла чапла, червената чапла, лопатарката, блестящият ибис, белооката потапниц, речната и белочела рибарка.

 

На територията на ПП Персина са регистрирани пет гнезда на морски орел и две двойки от този вид птици.

 

Беленският комплекс острови е определен като едно от петдесетте орнитологично важни места в България.

 

От бозайниците се срещат - речната видра, различии гризачи, сърни, черен пор, лисица и дивата свиня.

 

Контакти

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ПЕРСИНА

Белене, ул. Персин № 5
065832684, 065832686