BGRegistar.com

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК БЕЛАСИЦА - Флора

Флора

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК БЕЛАСИЦА

Природен парк Беласица съхранява вековни гори, защитени и ендемични растителни и животински видове, уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината Беласица.


Беласица е отделен флористичен район и представлява първично формообразуващо огнище на ендемизма върху силикатна основа с относително висок процент на ендемизъм.

 

Флората на Беласица включва около 1500 растителни вида. Тези видове са установени на базата на литературни данни и частични проучвания.


Броят на българските ендемити е малък - / Sedum kostovii Stef. и Rosa bulgarica Dimitr./. Освен тях следва да се посочат два вида, които формално са балкански ендемити, но са с тясно локално разпространение - Viola stojanowii Becker и Viola speciosa Pant.


Главното съсредоточаване на ендемични формообразуващи процеси е в централната билна част - в близост до върховете Радомир и Тумба, където растат както силикофилните видове Verbascum belasitzae Stoj. et Stef / беласишки лопен / и Viola stojanovii W. Becker / стоянова теменуга /, така и балканските ендемити с разпространение и в някои други наши планини Campanula spunerana Hampe / спрунерова камбанка /, Viola speciosa Pant. / прекрасна теменуга /.


Общо на територията на Беласица са установени защитени видове , включени в Червената книга на България и в списъците на различни международни споразумения и конвенции, които България е ратифицирала.


Растителността на Беласица има ясно поясно разпределение. Това се дължи на височината на планината, а така също и на географското й разположение, което граничи със Средиземноморската област.


В най - ниските части поясът на дъбовете / Quercus ssp./, характерен за другите наши планини, тук е заместен от пояса на обикновения кестен / Castanea sativa Mill./. Обикновеният кестен тук има най-големите си находища у нас. Той често расте смесено с обикновения бук / Fagus sylvatica L./ и други широколистни видове, като воден габър / Ostrya carpinifolia Scop./, обикновен габър / Carpinus betulus L./, черна елша / Alnus glutinosa ( L.) Gaertn./, а покрай потоците са оформени съобщества на източния платан / Platanus orientalis L./.


Непосредствено над пояса с преобладаване на обикновения кестен е разположен втори пояс - този на бука и иглолистните. Тук присъствието на иглолистните е незначително и в пояса доминира обикновеният бук. От иглолистните участват с малки петна - обикновената ела / Abies alba Mill./, обикновения смърч / Picea abies (L.) Karsten / и обикновения тис / Taxus baccata L./.


По-значимо е присъствието на иглолистните в третия височинен пояс главно заради наличието на обикновената хвойна /Juniperus communis L./ и сибирската хвойна / J. sibirica Burgsd /. Установени са единични индивиди от бял бор / Pinus sylvestris L./ и клек / P. mugo Turra /. В миналото субалпийският пояс е бил покрит с клек, но поради многократните опожарявания на планината сега в третия височинен пояс преобладават тревните съобщества от субалпийски и пасищен тип, често доминирани от балканския ендемит Festuca valida / Uechtr./ Penz. В този пояс е концентриран и най-големия брой на редки растения и такива с природозащитна стойност.

 

Контакти

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК БЕЛАСИЦА

Коларово, ул. Беласица 14
074232003
074232033