BGRegistar.com

Диана Консулт ЕООД - Услуги

Услуги

Диана Консулт е счетоводна къща с богат опит в областта на независимия финансов одит и счетоводство.

 

Предлага разнообразни индивидуални услуги, както и такива в пакет:

 

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

 

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан, съобразен със спецификата на фирмената дейност
 • Разработване на счетоводна политика
 • Съставяне на първични документи
 • Вторична обработка на счетоводната документация на лицензиран програмен продукт
 • Съставяне на данъчен и счетоводен амортизационен план
 • Изготвяне на дневници и справки декларации по ЗДДС
 • Изготвяне на VIES декларация
 • Попълване на Интрастат декларации и дневник
 • Попълване на декларации по Закона за местните данъци и такси
 • Попълване на патентни декларации за физически лица и ЕТ
 • Попълване на декларации и отчети за БНБ
 • Изготвяне на годишни и регулярни отчети за НСИ
 • Попълване на искания за издаване на документи от НАП
 • Изготвяне на Годишни данъчни декларации за ФЛ и ЮЛ
 • Попълване на справка за ФЛ, получили доходи, различни от трудови през годината
 • Съставяне на периодични и годишни финансови отчети по националните и международни счетоводни стандарти и публикуването им в Търговския регистър

 

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

 

 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори
 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки
 • Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, обработка на болнични листове, отпуски
 • Изготвяна на платежните документи за разплащания към бюджета
 • Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж

 

РЕГИСТРАЦИИ

 

 • Първоначална регистрация на фирми в Агенция по вписванията
 • Регистрация по ЗДДС
 • Инспекция по труда
 • Комисия за защита на личните данни
 • Национален осигурителен институт - НОИ
 • Национална Агенция по Приходите - НАП
 • ДругиДАНЪЧНА ЗАЩИТА

 

 • Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
 • Подготовка на платежни нареждания за данъци
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления
 • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
 • Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки - общи, тематични и насрещни
 • Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

 • Събиране на документи от офиса на клиента
 • On-line банкиране
 • Подаване на документи към различни институции
 • Издаване на актуални състояния
 • Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения
 • Деклариране на получени заеми пред БНБ
 • Преводи, регистрации и пререгистрации и други
 • Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента
 • Изготвяне на договори и други документ

 

Контакти

Диана Консулт ЕООД

София, кв. Манастирски ливади - Запад, ул. Бяло поле 17
024881718
0898420982, 0897034770, 0888949308, 0897033242