BGRegistar.com

Диана Консулт ЕООД - Услуги

Услуги

Диана Консулт е счетоводна къща с богат опит в областта на независимия финансов одит и счетоводство.

 

Предлага разнообразни индивидуални услуги, както и такива в пакет:

 

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

 

Диана Консулт ЕООД - София, счетовдни услугиИзготвяне на индивидуален сметкоплан, съобразен със спецификата на фирмената дейност


Разработване на счетоводна политика


Съставяне на първични документи


Вторична обработка на счетоводната документация на лицензиран програмен продукт


Съставяне на данъчен и счетоводен амортизационен план


Изготвяне на дневници и справки декларации по ЗДДС


Изготвяне на VIES декларация


Попълване на Интрастат декларации и дневник


Попълване на декларации по Закона за местните данъци и такси


Попълване на патентни декларации за физически лица и ЕТ


Попълване на декларации и отчети за БНБ


Изготвяне на годишни и регулярни отчети за НСИ


Попълване на искания за издаване на документи от НАП


Изготвяне на Годишни данъчни декларации за ФЛ и ЮЛ


Попълване на справка за ФЛ, получили доходи, различни от трудови през годината


Съставяне на периодични и годишни финансови отчети по националните и международни счетоводни стандарти и публикуването им в Търговския регистър

 

 

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

 

Диана Консулт ЕООД - София, ТРЗИзготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори


Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки


Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, обработка на болнични листове, отпуски


Изготвяна на платежните документи за разплащания към бюджета


Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ


Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж

 

 

РЕГИСТРАЦИИ

 

Диана Консулт ЕООД - София, регистрации

Първоначална регистрация на фирми в Агенция по вписванията


Регистрация по ЗДДС


Инспекция по труда


Комисия за защита на личните данни


Национален осигурителен институт - НОИ


Национална Агенция по Приходите - НАП
Други

 

 

 


ДАНЪЧНА ЗАЩИТА

 

Диана Консулт ЕООД - София, данъчна защитаСледене на нормативни срокове за данъци и декларации


Подготовка на платежни нареждания за данъци


Подготовка на данъчни справки и уведомления


Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация


Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки - общи, тематични и насрещни


Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

Събиране на документи от офиса на клиента


On-line банкиране


Подаване на документи към различни институции


Издаване на актуални състояния


Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения


Деклариране на получени заеми пред БНБ


Преводи, регистрации и пререгистрации и други


Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента


Изготвяне на договори и други документ

 

 

Контакти

Диана Консулт ЕООД

София, кв. Манастирски ливади - Запад, ул. Бяла акация 18
024881718
0898420982, 0897034770, 0888949308, 0897033242