BGRegistar.com

ГЕОСФЕРА ЕООД - Услуги

Услуги

Геодезически услуги

 

- Трасиране:

 

 

Трасиране на имотни граници, Изготвяне на трасировъчен карнет на дворищна регулация, Трасиране на сгради, Трасиране на конструктивни елементи на сградата, Трасиране на линейни съоръжения - канали, електро- и водо- проводи и др., Трасиране на пътни съоръжения

 

 

- Геодезическо заснемане:

 

Геодезическо заснемане с цел узаконяване на извършено строителство във връзка с издаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР, чл. 116 от ЗУТ, Геодезическо заснемане на имоти за отразяване на изменения в кадастралната карта - кадастъра, Геодезическо заснемане на оси и достигнати нива на строеж

 

 

- Проектиране:

 

 

Вертикална планировка, Изготвяне на трасировъчен карнет, Нивелачни проекти, Геодезични опорни мрежи, Екзекутивни анализи

 


- Кадастър:

 

 

Геодезическо заснемане и внасяне в кадастър с цел узаконяване на извършено строителство във връзка с издаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР, чл. 116 от ЗУТ, Геодезическо заснемане и внасяне в кадастър на имоти за отразяване на изменения в кадастралната карта -кадастъра, Подготовка и внасяне в кадастър на документи за имоти - апартаменти, ателиета, магазини, с цел издаване на скица.

 


 прецизни проекти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Прецизно изработване на проекти за вертикално планиране.

 


- Прецизно изработване на проекти за РГО - работна геодезическа основа.

 


- Прецизно изработване на топографски плаове и карти.

 


- Прецизно изработване на проекти за пътища и инфраструктурни съоръжения.

 


- Прецизно изчисляване на конструкции,в т.ч. мостове - връхни конструкции и долно строителство.

 


- Прецизно трасиране на оси на сгради и съоръжения.

 


- Прецизна геометрична нивелация.

 


- Прецизно изработване на работна геодезическа основа.

 


- Tрансформации за преход от една координатна система в друга.

 


- Инженерни геодезически измервания, пътища, трасиране и др.

 

 

Контакти

ГЕОСФЕРА

София, ул. Кричим № 35, вх. А, ет. 5, ап.15
0877821928, 0879442966