BGRegistar.com

ГБС - ТОНЗОС АД

Информация

ГБС - Тонзос АД е фирма инициатор на проекти, свързани с изграждането на съвременна индустриална, търговска, спортна и социална инфраструктура. ГБС - ТОНЗОС АД е част от Главболгарстрой Холдинг.

 

 


Опитът на фирмата й дава възможност да открие Бизнес инкубатор, който да осигури максимална подкрепа и сътрудничество на фирмите за тяхното успешно развитие и просперитет чрез включването им като подизпълнител в изпълнението на редица инфраструктурни и строителни обекти.

 

 


Бинес Инкубаторът е специализиран в извършването на консултации и подпомагане на иновативни технологично ориентирани фирми. При необходимост могат да бъдат сформирани групи от експерти и специалисти.

 


Предлагат се още услуги в областта на трансфера на технологии, включване в инициативи за млади предприемачи. Осигуряват се необходимият капитал, специални предложения за квалификация и преквалификация и редица други спомагателни дейности.

 

Бизнес Инкубатор ГБС - Тонзос предлага консултантски и подпомагащи дейности за МСП и фирми от строителния бранш както и съдейства при търсенето и неамането или покупката на помещения за фирми с високо ниво на гъвкавост, що се касае до срока на наемния договор, размерите и условията.

 


Основните дейности, върху които се поставя акцент в политиката за подпомагане на иновациите в строителния бранш, са:

 


- Укрепване на технологичния потенциал на строителните предприятия


- Подобряване на Реализацията на изследователските резултати


- Подпомагане на създаването на иновативни предприятия


- Предоставяне на технико-икономическа инфраструктура

 

 

Откриването на Бизнес Инкубатор ГБС - Тонзос успешно ще допринесе да се преодолеят проблемните звена, стоящи по веригата пред строителните фирми. Тук се включват разширяване на пазара на строителните услуги чрез постигането на безкомпромисно качество. Това ще се случи посредством добре изградена инфраструктура, в т.ч. офиси и лаборатории, добри комникации, въвеждане на иновации в строителния бранш, обмен на опит и добри практики, също експертни консултации и становища за всеки момент от изпълнение на строителни поръчки както и обезпечаване с човешки ресурси, всяка ена операция или технологичен етап.

 

 

 

 

 

 

 

Контакти

ГБС - ТОНЗОС АД

Казанлък, ул. Чудомир 6
043164159
043163629