BGRegistar.com

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ - Програми

Програми

 

 

Магистърски специалности:


- Национална сигурност и отбрана

 

 

- Мениджмънт на сигурността и отбраната

 

 

- Публични комуникации в сигурността и отбраната 

 

 

- Логистика на сигурността и отбраната

 

 

- Защита на населението и критичната инфраструктура

 

 

- Комуникационни и информационни системи и технологии в сигурността и отбраната

 

 

- Сигурност във въздухоплаването

 

 

- Организация и управление на корпоративната сигурност

 

 

- Безопасност, сигурност на море и защита на морската инфраструктура

 

 

- Стратегическо ръководство на сигурността и отбраната

 

 

Докторски програми:


- История на България (Военна и военнополитическа история) - област на висшето образование: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.2. История и археология

 


- Военна психология - област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.2. Психология

 


 
- Информатика - област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки

 


- Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (на войските и оръжията)- област на висшето образование: 5. Технически науки“,професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника

 


- Комуникационни мрежи и системи - област на висшето образование: 5. Технически науки, професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника

 


- Киберсигурност - област на висшето образование: 9. Сигурност и отбрана, професионално направление: 9.1. Национална сигурност

 


- Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации - област на висшето образование: 9. Сигурност и отбрана, професионално направление: 9.1.Национална сигурност

 


 
- Военнополитически проблеми на сигурността - област на висшето образование: 9.Сигурност и отбрана, професионално направление: 9.1. Национална сигурност

 

 


- Организация и управление извън сферата на материалното производство” (по отрасли) - област на висшето образование: 9. Сигурност и отбрана, професионално направление: 9.1.Национална сигурност

 

 


- Военноприложни аспекти на защитата на населението и инфраструктурата на държавата - област на висшето образование: 9. Сигурност и отбрана, професионално направление: 9.2. Военно дело

 

 


- Организация и управление на въоръжените сили - област на висшето образование: 9.Сигурност и отбрана, професионално направление: 9.2. Военно дело

 

 

Контакти

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ

София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82
029226550, 029226509, 029226504, 029226513, 029226511, 029226572, 09226573, 029226507, 029441657