BGRegistar.com

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ - Задачи

Задачи

Основните задачи на Академията са:

 

 

1 - провеждане на обучение за придобиване на висше образование на образователно-квалификационната степен „Магистър” по специалности от акредитираните професионални направления „Национална сигурност” и „Военно дело” и за придобиване на образователната и научна степен „Доктор” по акредитирани научни специалности

 

 

2 - подготовка на настоящите и бъдещите национални стратегически лидери за ръководство на националната сигурност, отбраната на страната и въоръжените сили в съответствие с достойните национални традиции, съвременните световни тенденции и стандартите на Европейския съюз и НАТО

 


3 - подготовка на офицери за оперативните звена за командване и управление, способни да реализират възможностите на въоръжените сили в съвременните и бъдещите съвместни и многонационални операции

 


4 - извършване на научни и приложни изследвания и да участва в разработването на концепции, стратегии и доктрини по въпроси на сигурността, отбраната и военното дело

 


5 - организиране и провеждане на процедури за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности

 


6 - осъществяване на публикации и разпространяване на информация по въпроси на националната сигурност, отбраната и развитието на Въоръжените сили на Република България и да допринася за повишаване информираността и разбирането на обществото и политическите сили по тези въпроси

 


7 - организиране на публични и професионални форуми за дискусии по проблеми на сигурността, отбраната, въоръжените сили и свързаните с тях международни, обществени и политически процеси

 


8 - допринасяне за развитието на гражданско-военните отношения и да укрепва връзките на въоръжените сили с национални обществени и академични среди, да развива партньорство с органите и организациите от системата на националната сигурност

 


9 - участие в международното академично сътрудничество в интерес на развитието на военното образование, чрез дейността си като представител на Република България в Конференцията на началниците на военни академии в държавите от НАТО и в Консорциума на военните академии и институтите за изследване на сигурността и отбраната

 


10 - извършване на издателска, културна, спортна и други дейности в съответствие с образователните си и научноизследователските си програми.

 

 

Контакти

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ

София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82
029226550, 029226509, 029226504, 029226513, 029226511, 029226572, 09226573, 029226507, 029441657