BGRegistar.com

Висше училище по телекомуникации и пощи - Специалности

Специалности

Висше училище по телекомуникации и пощиВисше училище по телекомуникации и пощи, София е едно от авторитетните училища в България, подготовящо специалисти с висше образование. Изучаваните специалности са привлекателни и перспективни за младите хора.


Обучението се извър­ш­ва в редовна и задочна форма за придобиване на об­ра­зователно-квалификационна степен бакалавър в следните про­фе­сионални на­правления и специалности:


ОКС Професионален бакалавър

 

Висше училище по телекомуникации и пощи провежда обучение по държавна поръчка и срещу заплащане в:

 

Професионално направление Комуникационна и компютърна техника по специалности:

 

  • Киберсигурност на високите технологии - съчетава изучаването на комуникационни мрежи и технологии и правните и етични въпроси в областта на компютърната сигурност. Целта на програмата е да подготви висококвалифицирани специалисти по системи за сигурност в киберпространството.

 

  • Безжични комуникации - осигурява обучение в една от най-значимите сфери на технологиите. Съвременните безжични мрежи определят един съвсем нов облик на общуване между хората, което поражда търсенето на подготвени специалисти, които могат да се заемат с изграждането и поддръжката на безжични мрежи.

 

  • Компютърно администриране на софтуерни приложения е най-актуалната и перспективна специалност в областите на разработване на софтуерни системи, компютърни мрежи и администриране, web технологии и мобилни приложения, съвременни високо производителни компютърни архитектури и др.

 

  • Софтуерно проектиране - предоставя гъвкавост и адаптивност в съответствие с изискванията на пазара на труда, позволяваща прилагане на придобитите знания и умения в съответствие с най-новите тенденции в развитието на компютърните науки. Всеки студент, завършил тази специалност може да се реализира навсякъде по света като професионален специалист по софтуер с използване на съвременни платформи и автоматизация на разпределени системи и услуги в облачна среда.


Професионално направление Администрация и управление по специалност:

 

  • Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите е насочена към бизнес ориентираните кандидат-студенти, които имат желание да работят в сферата на телекомуникациите и информационните технологии.

 

ОКС Магистър

 

Висшето училище по телекомуникации и пощи провежда обучение в ОКС магистър с форма на обучение (редовна и задочна) в следните професионални направления:

 

Професионално направление Комуникационна и компютърна техника по специалности:

 

  • Информационни технологии
  • Мобилни комуникации и Интернет


Професионално направление Администрация и управление по специалности:

 

  • Управление на услуги
  • Смарт лидерство

 

За обучение в магистърска степен могат да кандидатстват лица, които имат завършен ОКС професионален бакалавър, ОКС бакалавър и ОКС магистър с успех от дипломата за завършена степен на висшето образование не по-малък от добър (3.50).


Подготовката, която получават възпитаниците, им предоставя възможност за успешна лична и професионална реализация по професиите, за компетентно и отговорно участие в непрестанно развиващите се европейски икономически реалности.

 

Контакти

КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ

София, ул. Акад. Стефан Младенов 1
028621034, 028062182
0889114242