BGRegistar.com

БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ

Информация

БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ

Български Туристически Съюз е доброволно, независимо, непартийно и неправителствено сдружение за социален отдих, за спортно - туристическа, културна, родолюбива, природолюбива и екологична дейност.

 

Идеята е чрез създаването на организирано туристическо движение да се изучава България, нейните прекрасни природни дадености и богато културно - историческо наследство, да се възпитават гражданите й в най - ценни морални добродетели.

 

През 1899 година е създадено Първо българско туристическо дружество Алеко Константинов. Изготвен е устав, определени са целите, задачите, програмата. Започва се активна организаторска и културна дейност. В първите години на двадесети век туристическите клонове в страната се множат. Учредява се Юношески туристически съюз, към който се изграждат детски подготвителни чети.

 

За разрастването и развитието на организираното туристическо движение спомагат отношението и съдействието на държавни институции, Министерство на железниците, Министерство на народното просвещение, читалища, лесничейства, кметства, военни и други.

 

Въпреки пречките и трудностите свързани с политическите събития - Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни, туристическите клонове продължават да водят с прекъсвания организационен и културен живот. Смяната на един обществен строй с друг безусловно оказва влияние върху числеността, но не и върху идеалите и целите.

 

Възпитанието на туристите в етични и естетични ценности характеризират движението до днес.

 

Основната цел на БТС е да подпомага развитието на гражданското общество и демокрацията в Република България в областта на социалния туризъм, като създава условия, предлага възможности и услуги за :

 

  • Упражняване на туризъм насочен към активен отдих
  • Развиване и насърчаване на различните видове и форми на туризъм, планинарство и други туристически дейности
  • Стимулиране на ориентирането, алпинизма, спелеологията и новостите в спортно - туристическата област.


Българският туристически съюз разполага общо с 410 обекта, като 219 от тях са хижи с 13 062 легла, заслони - 26 броя с 283 легла, домове - 33 броя с 2394 легла, 33 туристически спални с 1296 легла, къмпинги - 13 броя - 383 легла.


Българския туристически съюз има своите дълбоки корени и традиции, изграждани в продължение на 112 години.

 

Естественият ход на глобалните световни събития, безусловно дава своя отпечатък върху цялостното му развитие, но в основата си организирания туризъм си остава високо благородно, хуманно, родолюбиво и природолюбиво движение.

 

БТС дава своя принос за реализиране националната политика за опазването на околната среда и на културно - историческото наследство.

 

Популяризира ги в цял свят, като използва различни нови форми, съвременни средства, способи и технологии, привличайки все - повече млади хора.

 

Контакти

БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ

София, бул. В. Левски 75, ет. 5
029801285
0882966319, 0882966320