BGRegistar.com

БУРГАСПЪТСТРОЙ АД

Информация

БУРГАСПЪТСТРОЙ АД

БургасПътстрой АД е създадена през 1993 година със седалище град Бургас. Правоприемник на част от активите и опита на Пътно управление град Бургас.

 

Една от водещите пътно - строителни фирми в Югоизточна България. Първоначално е регистрирано като ЕООД, а в последствие е преобразувано в Акционерно Дружество.

 

Предметът на дейност е строителство, ремонт и поддържане на пътища и мостове, сгради и съоръжения, текущ ремонт и зимно поддържане на пътната мрежа, производство и продажба на кариерни инертни материали и асфалтобетонови смеси, лабораторни изпитвания, услуги със строителни машини и автотранспорт.

 

БургасПътстрой АД разполага с добра материално - техническа база на територията на Бургаска област, съсредоточена в градовете Бургас, Айтос, Карнобат и Средец.


БургасПътстрой АД разполага с :


Кариера град Айтос - пепелни туфи и туфити.


Кариера Карнобат - Среден кайряк - андезитови туфи.


Трошачно - сортировъчна инсталация в градовете Айтос и Карнобат.


Асфалтови бази в градовете Айтос, Карнобат и Средец.


Ремонтно - складова база находяща се в Промишлена зона юг на град Бургас, включваща ремонтни халета и работилници, където се извършват всички видове ремонтни услуги на строителните машини и автомобили.

 

Голям и разнообразен машинен парк, включващ асфалтоукладатори, булдозери, автогрейдери, багери, товарачни машини, компресори, валяци за асфалтополагане и настилки, малки валяци 1,5 тона за ремонтни работи, резачки за рязане на асфалт, вибрационни плочи, специализиран автотранспорт - бетоновоз, автокран, циментовоз, влекачи с платформа, автогудронатари, цистерни и други товарни автомобили от четири до двадесет тона.


БургасПътстрой АД разполага с Акредитирана Пътностроителна лаборатория в град Айтос, работеща съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17025:2002.


БургасПътстрой АД - Вашият добър партньор в пътното дело. Доверете ни се !

 

 

Контакти

БУРГАСПЪТСТРОЙ АД

Бургас, ул. Цариградска 30, ет.4
056844436, 056846136
056840274