BGRegistar.com

БУЛСИМ КОНСУЛТ ЕООД - Счетоводни услуги

Счетоводни услуги

Регистрации: регистрации и пререгистрации на фирми, регистрации по ЗДДС, регистрация в Комисия за защита на личните данни, регистрация в Инспекцията по труда и други регистрации

 

Годишно приключване: попълване на годишни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ, изготвяне на годишни финансови отчети, включващи; баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал, отчет за дълготрайните материални активи и други, според спецификата на дейността; изготвяне отчети за статистиката, представяне на годишните данъчни декларации в НАП и статистическите отчети в НСИ

 

булсим консулт

 

Абонаментно счетоводно обслужване: текущо счетоводно отчитане на документи – изготвяне на оборотна ведомост, изготвяне на периодични и годишни финансови отчети в съответствие със Закона за счетоводството и другите действащи закони в РБългария; счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричния поток и отчет за дълготрайните материални активи и отчет за собствения капитал; изготвяне и подаване на статистическите форми, съставяне на годишен амортизационен план на дълготрайните материални активи, аналитична отчетност,според нуждите на клиента, патентни декларации, изготвяне и подаване на дневници и справки декларации по ЗДДС,  годишни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ, представяне пред органите на НАП, НОИ, ИТ; Съставяне на справки за разчетите на дружеството с клиенти, доставчици и други контрагенти; Консултации във връзка със счетоводното и данъчното  законодателство; Данъчно и осигурително планиране и прогнозиране; Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП

 

булсим консулт

 

ТРЗ и Личен състав: изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики и заповеди за прекратяване на трудови договори; изготвяне на граждански договори, сметка за изплатени суми и служебни бележки; изготвяне ведомости за заплати, изчисляване на отпуски и представяне на болнични в НОИ; изготвяне на платежни документи за разплащания към бюджета; предоставяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ; попълване на трудови и осигурителни книжки, изготвяне на УП 2, заверка на осигурителен стаж

 

Публикуване на Годишни финансови отчети в Търговския регистър при Агенция по вписванията

Контакти

БУЛСИМ КОНСУЛТ ЕООД

Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, Дом Васил Левски, ет. 3, офис 6
0879281710