BGRegistar.com

БИЛДКОНСУЛТ ООД

Информация

БИЛДКОНСУЛТ ООД

Билдконсулт ООД е фирма със седалище град Русе.

 

Развива своята дейност в два основни направления :

 

Консултантска дейност в областта на проектирането, строителството и инвестиционния процес.


Супервайзорски услуги, извършване на експертизи и оценки, организиране на търгове и конкурси, инвеститорски контрол и други.


Билдконсулт ООД има правомощия от МРРБ за оценяване съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно изискванията на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи и Консултанти - ДВ бр. 99/2003 год. Притежава Лиценз № ЛК – 000066/10.06.2004 година.

 

Фирмата е акредитирана за извършване на обследване за Енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгласно чл. 23а, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и е вписано в Публичния регистър на Агенцията по устойчиво енергийно развитие под идентификационен № 00100.

 

Разполага с екипи от квалифицирани специалисти, професионалисти с опит в различни региони на страната.

 

В периода от 2004 година до днес Билдконсулт ООД има сключени и изпълнени задължения по над 1 200 договора за упражняване на строителен надзор в проектирането и строителството, за инвеститорски контрол и за консултантски услуги в областта на строителния процес. За над 400 завършени строежа до момента е издадено Разрешение за ползване и Удостоверения за въвеждане в експлоатация.

 

Фирмата работи на територията на Североизточна България, наложила се като водеща за региона в своята област,  има договори за обекти в цялата страна.

 

Билдконсулт ООД е част от консорциума ДЗЗД ЕнЕфект Консулт - Русе, изпълняващ ролята на Проектен мениджър за Северен централен район по Проект BG161РО001-1.1.2.01-0001 Енергийно обновяване на българските домове по Оперативна програма Регионално развитие и в това си качество обследва за енергийна ефективност одобрените от МРРБ жилищни сгради от 2012 година.


Притежава Сертификати, които обхващат следните направления - Строителен надзор и инвеститорски контрол, в това число на стратегически обекти - паметници на културата, оценки, експертно консултантски услуги в строителството, обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност.

 

Сертификатите удостоверяват, че фирмата има внедрена система за управление, която отговаря на следните стандарти: ISO 9001 : 2008 - Система за управление на качеството, ISO 14001 : 2004 + Cor 1 : 2009 - Система за управление на околната среда, BS OHSAS 18001 : 2007 - Система за управление на здравето и безопастността при работа.

 

Контакти

БИЛДКОНСУЛТ ООД

Русе, ул. Епископ Босилков 16
082821138
082820125