BGRegistar.com

БАЛАНС-М ЕООД

Информация

„Баланс-М“ ЕООД е одиторска и счетоводна компания, намираща се в град София.

 

  
 Услугите, които предлага и извършва „Баланс-М“ ЕООД, са следните:

 


 1. Професионално изпълнение на одиторски услуги при спазване на приложимото законодателство и Международните одиторски стандарти, в т.ч.:

 


- Независим финансов одит на финансови отчети, съставени съгласно МСФО и/или НСФОМСП;

 


- Одит на финансови отчети на Бенефициенти по предоставена безвъзмездна финансова помощ от различни донори, в т.ч. от различните програми на Европейския съюз;

 


- Преглед на финансови отчети.

 

 
2. Сигурни счетоводни услуги при спазване на приложимото счетоводно законодателство, в т.ч.:

 


- Организиране и извършване на счетоводно отчитане;

 


- Съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети;

 


- Отчитане възнагражденията на персонала;

 


- Съставяне и представяне на документи съгласно действащото данъчно и осигурително законодателство.

 

 

3. Качествено бизнес консултиране и изпълнение на ангажименти свързани с:

 


- Данъчни консултации;

 


- Корпоративни финанси и съдействие при бизнес операции;

 


- Дю дилиджънс;

 


- Финансови експертизи и анализи;

 


- Изпълнение на задачи в областта на вътрешния одит и вътрешния контрол;

 


- Ангажименти на проверител при преобразуване съгласно Търговския закон.

 

 

4. Бизнес оценяване от сертифицирани оценители, членове на КНОБ.

 

 

5. Научно издържано и практически насочено обучение по прилагане на счетоводните стандарти МСФО и/или НСФОМСП, както и по отделни отчетни обекти или дейности.

 

 

6.Човешки ресурси

 


- Изготвяне на обяви за наемане на персонал и разпространението им в съвременните сфери на комуникация;

 


- Подготовка и съставяне на материали за проверка на знанията на кандидати за работа в областта на одита, счетоводството, финансите и приложимото търговско, данъчно и осигурително законодателство;

 


- Провеждане на интервюта и предварителна селекция на кандидати (топ 5).

 


  
В „Баланс-М“ ЕООД  са заети висококвалифицирани специалисти притежаващи богат, пълноценен и доказан в практиката опит в сферата си на дейност.

 

 

Контакти

БАЛАНС-М ЕООД

София, пл. Райко Даскалов № 1Б, ап. 18
029875533, 029875522
029876446