BGRegistar.com

АТА КОНСУЛТ ООД - Услуги

Услуги

АТА КОНСУЛТ ООД

АТА Консулт ООД извършва следните услуги :

 

 

 
     -  Независим финансов одит.


     -  Счетоводно обслужване.


     -  ТРЗ услуги.


     -  Данъчни консултации във връзка с данъчнa оптимизация, сливания  и придобивания.


     -  Прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчо облагане.


     -  Изготвяне на бизнесплан и икономически обосновки.


     -  Оценка на предприятия.


     -  Инвестиционно консултиране и анализи.

 

     -  Обучение.

Контакти

АТА КОНСУЛТ ООД

София, бул. България N° 81 В, eт.8
092958927, 028592029, 028580565