BGRegistar.com

АТА Консулт ООД - Услуги

абонаментно счетоводно обслужване софия, агенция за изготвяне на бизнесплан софия, агенция за качествено счетоводно обслужване софия, агенция за оценка на предприятия софия, ата консулт, ата консулт оод, ата консулт оод софия, данъчна защита и консултации софия, данъчни счетоводни и одиторски дейности софия, данъчни счетоводни и одиторски услуги софия, мониторинг софия, независим финансов одит, независим финансов одит софия, одиторска фирма софия, предпочитана одиторска фирма софия, препоръчана одиторска фирма софия, счетоводни и бизнес консултации софия, счетоводни услуги, счетоводни услуги и бизнес консултации софия, счетоводни услуги от квалифицирани специалисти, счетоводни услуги софия, финансов анализ, финансов анализ софия, финансов одит и счетоводство софия, финансови анализи, финансово счетоводни консултации софия

Услуги

АТА Консулт ООД

Ата Консулт ООД - Счетовдство и одит

АТА Консулт ООД е компания с традиции в сферата на счетоводството и финансите, наложила и утвърдила се посредством качеството и коректността в своята работа.

 

Дейността е съобразена с всички изисквания на Българското законодателство, подчинена на приложимото право.

 

За постигане на бързи и качествени услуги АТА Консулт ООД работи с млад и квалифициран персонал, използващ индивидуален подход към всеки клиент. За пълното обслужване на своите клиенти фирмата разполага с всички съвременни технологии за комуникация.


Извършва трудово-правни и осигурителни консултации, регистрация по ЗДДС и други услуги, свързани с пълното счетоводно обслужване.


Предлага богат набор от счетоводни и одиторски услуги:

 

Независим финансов одит

 

 • проверка и заверка на годишни финансови отчети
 • вътрешен одит
 • одит по изпълнение на договорени процедури
 • ограничен преглед на финансови отчети
 • други, свързани с одита услуги

 

Счетоводство

 

 • текущо абонаментно счетоводно обслужване
 • изготвяне на консолидирани финансови отчети в съответствие с политиката на групата
 • изготвяне на междинни и годишни финансови отчети по НСС и МСС
 • консултации, свързани с изграждането на счетоводна и контролна система на дружествата и избор на счетоводна политика
 • квалификация на счетоводен персонал

 

Мониторинг

 

 • преглед и надзор върху счетоводството на предприятието, включително връзките му с другите отдели
 • констатиране на недостатъци и пропуски при движението на документите, обработване на информацията, изготвяне на справки и отчетите към ръководството
 • предлагане на процедури и правила за документално отразяване на бизнеса на компанията с цел осъществяване на ефективен управленски контрол
 • контрол за прилагане на приетите процедури и текущо консултиране на щатния счетоводен отдел по различни финансово-счетоводни въпроси
 • доклади до ръководството с констатации и препоръки за счетоводната и контролна система.

 

Финансов анализ

 

 • вътрешно-фирмен анализ на динамиката на финансови резултати, приходи и разходи, дълготрайни материални и нематериални активи, вземания,
 • фирмена задлъжнялост и капиталова структура
 • оценка за ефективност и рентабилност
 • бюджетиране и планиране
 • анализ и оценка на рискове
 • анализ и оценка на инвестиционни проекти

 

Труд и работна заплата

 

 • поддържане на трудови досиета
 • структуриране на отдели, изготвяне на ведомости и взаимоотношения с осигурителни организации
 • съдействие за изграждане безопасни условия на труд, оценка на риска и др.

 

Консултации

 

 • финансов анализ и диагностични предложения при сделки с предприятия
 • съдействие при водене на преговори за разпореждане с активи и пасиви
 • данъчни консултации и съвети, в т.ч. корпоративно и персонално данъчно планиране
 • експертно мнение по въпроси, свързани с прилагането на МСС
 • изграждане и оценка на системи за вътрешен контрол
 • правно-счетоводни консултации
 • оценка на системите за счетоводна отчетност, с оглед подобряване на ефективността и осигуряване опазването на активите
 • оценка на кредитоспособност и изготвяне на икономически обосновки за кредитиране
 • консултации в сферата на социалното и пенсионно осигуряване
 • консултации относно митническия режим и вносно-износните процедури
 • финансови консултации
 • оценки на предприятия и бизнес-проекти

 

Обучение

 

 • организиране на семинари по прилагане на международните стандарти за финансова отчетност /МСС/
 • организиране на семинари по актуални счетоводни и данъчни въпросии въпроси

 

Контакти

АТА Консулт ООД

София, кв. Манастирски ливади Запад, ул. Бяло Поле 17, секция С, ет. 3, офис 11
029589276, 028592029, 028580565
029584736