BGRegistar.com

Асоциация Растителнозащитна Индустрия България

Информация

Асоциация Растителнозащитна Индустрия БългарияАсоциация Растителнозащитна Индустрия България е организация, изпълняваща функцията на Гласът на растителнозащитната индустрия в страната.

 

Дейността на Индустрията за растителна защита включва разработки, производство и предлагане на продукти за растителна защита, които защитават реколтата на селскостопанските производители от множество опасни вредители в растениевъдството, горското стопанство и градинарството.

 

Основен приоритет в дейността на АРИБ е подпомагане приложението на най-високите стандарти при употребата на продукти за растителна защита, които допринасят за увеличаване добивността и качеството на земеделската продукция и едновременно с опазване на общественото здраве и околната среда.

 

В структурата на АРИБ функционират Работни Групи, които са ангажирани с разработването и изпълнението на различни проекти.

 

Регулаторна работна Група - работи по въпроси, свързани с приложението на регулаторната законова рамка в България и Европейския съюз в областта на процеса на разрешаване на ПРЗ и тяхната употреба.

 

 

Работна Група против нелегалните продукти - с обхват на дейност, включващ работи по проблемите, свързани с борбата с вноса, разпространението, транзита и употребата на нелегални и фалшиви препарат за растителна защита (ПРЗ) в България и изготвя проекти на решения за тяхното преодоляване.

 

Работна Група за безопасна употреба на ПРЗ - работи за интензивното земеделие безопасно за околната среда и здравето на потребители.

 

Работна Група за управление на опаковки - разработва краткоссрочен и дългосрочен план за работа на системата за събиране на празни пластмасови опаковки от пестициди, с цел намаляване рисковете, свързани с употребата на продукти за растителна защита (ПРЗ) и  отговоряне на изискванията на законодателството в тази област.

 

АРИБ е член на Европейската асоциация за растителна защита - ECPA.

 

Организациите работят съвместно за прилагането на Европейската политика и законодателство в България. Целта е да се насърчават изследователската дейност и иновациите, да се подпомагне ефективното развитие на индустрията, да се защитават интелектуалната собственост и да се поощрява въвеждането на нови технологии и практики.

 

Контакти

Асоциация Растителнозащитна Индустрия България

София, ул. Балша 1, блок 9, офис 801
029532702
029532702

Асоциация Растителнозащитна Индустрия България