BGRegistar.com

Асоциация Растителнозащитна Индустрия България

Информация

АСОЦИАЦИЯ РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНА ИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ

Асоциация Растителнозащитна Индустрия България е организация, изпълняваща функцията на Гласът на растителнозащитната индустрия в страната.

 

Асоциация Растителнозащитна Индустрия България

 

В структурата на АРИБ функционират Работни Групи, които са ангажирани с разработването и изпълнението на различни проекти.

 

Регулаторна работна Група – дейността й се състои в ефективното прилагане на българското законодателство в частта по Растителна Защита

 

Група Устойчиво Земеделие -  работа свързана с интензивното земеделие, безопасно за околната среда и здравето на хората

 

Работна Група против нелегалните продукти - с обхват надейност включващ работи по проблемите, свързани с борбата с вноса, разпространението, транзита и употребата на нелегални и фалшиви препарат за разстителна защита в България и изготвя проекти на решения за тяхното преодоляване.

 

Работна Група за безопасна употреба на ПРЗ - работасвързана с интензивното земеделие безопасно за околната среда и здравето на потребители.

 

Работна Група за управление на опаковки - разработва планове за работа на системата за събиране на празни пластмасови опаковки от пестициди, с цел намаляване риска, свързан с употребата на продукти за растителна защита, в отговор на изискванията на законодателството в тази област

 

АРИБ е член на Европейската асоциация за растителна защита – ECPA.

 

Организациите работят съвместно за прилагането на Европейската политика и законодателство в България. Целта е да се насърчават изследователската дейност и иновациите, да се подпомагне ефективното развитие на индустрията, да се защитават интелектуалната собственост и да се поощрява въвеждането на нови технологии и практики.

 

Контакти

АСОЦИАЦИЯ РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНА ИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ

София, ул. Балша 1, блок 9, офис 801
029532702
029532702

АСОЦИАЦИЯ РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНА ИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ

София, ул. Балша 1, блок 9, офис 801
029532702
029532702