BGRegistar.com

АгроБиоИнститут - Дейност

Дейност

Дейността на АБИ включва широк кръг фундаментални и приложни изследвания в различни области на биоикономиката, свързани с характеризиране и оползотворяване на националните биоресурси.


АБИ провежда фундаментални изследвания в областта на клетъчната, функционалната и молекулярната генетика с цел решаване на проблеми с практическа насоченост.

 

Прилага методи и технологии за:

 

  • клонално микроразмножаване - in vitro системи за регенерация,
    in vitro при соматични тъкани и генеративни (полови) клетки,
    in vitro селекционни схеми за отбор на устойчиви форми
  • използване на тъканните и клетъчни култури за биосинтез на биологично активни вещества
  • приложение на ELISA техниката и щамово-специфичните антитела за таксономия на растителните вируси
  • приложение на цитологични и биохимични маркери за анализ при in vitro култивиране и на ДНК маркерните системи за диагностика, сортова чистота, идентификация и селекция
  • системи, методи и техники за генен пренос.

 

Постижения свързани със създаване на нови форми растения с ценни стопански качества, включващи устойчивост към болести и хербициди, подобрени качества за храна и фураж, форми – източници на ЦМС, технологии за in vitro култивиране на лекарствени растения и др.

 

Основна насока в изследователската дейност е запазването на генетичните ресурси на страната. АБИ работи активно и по създаването и прилагането на законодателство за биобезопасността, по организиране на контрол при използването на генетично подобрени растения, оценката и управлението на риска при създаване и освобождаване на ГМО в околната среда, както и по повишаването на обществената информираност и изграждането на национална информационна система - база данни за биобезопасността.

 

Основните изследователски звена, включват работните групи за растителни генетични ресурси, абиотичен стрес, биотичен стрес, функционална генетика - бобови, функционална генетика - житни, молекулярна генетика, биоинформатика и биотехнологичен информационен център.

 

АБИ осигурява средства за научноизследователската си дейност.

Контакти

ДЕТСКИ УЧЕБЕН ЦЕНТЪР "ЗВЕЗДЕН ВОДОПАД"

София, бул. Драган Цанков 8, ет. 4
029635407, 029635408
029635408