BGRegistar.com

АгроБиоИнститут

Информация

АгоБиоИнститут СофияАгроБиоИнститут е водещ изследователски център в България, с обхват на дейност  в областта на растителните и агро-биотехнологии.

 

Създаден през 2000 година, като правоприемник на Централната лаборатория по молекулярна и генетична биотехнология към Селскостопанска академия със седалище град Костинброд.

 

АБИ е организация към Селскостопанската академия за научни изследвания, приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на земеделието. Дейността включва фундаментални и приложни изследвания в различни области на биоикономиката, свързани с характеризиране и оползотворяване на националните биоресурси.

 

Институтът и неговия научен екип разполагат с модерно изследователско оборудване и ноу-хау за прилагане на съвременни експериментални методи и подходи. Акредитиран за обучение на докторанти по специалностите: Генетика и Растителна защита.

 

От 1999 г. АБИ е Център по Компетентност в растителните биотехнологии в рамките на програма INCO 2, FP5 на EC. Координира научните изследвания и обучението на кадри в областта на растителните биотехнологии на национално и регионално ниво.

 

Представител за България в Международния Център по Генетично Инженерство и Биотехнологии (ICGEB), Триест, Италия. Член е на Европейската организация за растителни изследвания (EPSO), на Европейската федерация по биотехнологии (EFB) и суб-регионален център за страните от Централна и Източна Европа в областта на регулациите и контрола върху ГМО.

 

По инициатива на АБИ  през 2007 год. беше създаден Съвместен Геномен център - сдружение между СУ Св. Кл. Охридски и Селскостопанска Академия. 

 

АБИ  провежда фундаментални изследвания в областта на клетъчната, функционалната и молекулярната генетика с цел решаване на проблеми с практическа насоченост.

 

АгроБиоИнститут осъществява успешно международно сътрудничество, чрез създаване на съвместни научни колективи и сключване на договори по линия на Европейската общност, UNESCO, FAO, NATO, EUCARPIA, IAEA, ICGEB, с университети, частни фирми и други, базирани на двустранна и многостранна основа.

 

АБИ участва активно в провеждането на европейски научни програми и проекти, финансирани от Европейската комисия. През годините досега, АБИ е организирал 75 международни научни форуми. 

 

Институтът работи с програми за подготовка на докторанти по научни специалности Генетика и Растителна защита. По споразумение с висши учебни училища в АБИ се провежда и съвместно обучение по магистърски програми. АБИ участва в повишаване квалификацията на лица от сродни институти и лаборатории, както и на лица, заети в областта на земеделието и хранително-вкусовата промишленост.

 

АБИ извършва още информационна и издателска дейност, популяризирайки резултатите от собствените си научни изследвания, както и постиженията на световната наука. Научноизследователската дейност на АБИ е документирана с издателска дейност като научни публикации, брошури и книги.

 

Институтът разполага с добре оборудвана лабораторна база и висококвалифициран персонал от научни сътрудници.

Услуги

АгроБиоИнститут София

 

В АБИ се извършват следните анализи:

 

- за съдържание на ГМО

 
- за сортова идентичност чрез ДНК маркерни системи

 
- за чист от вируси посадъчен материал чрез ELISA анализи

 
- метаболитен профил на растителен материал чрез GC-MS анализ

 
- летливи компоненти на растителни проби и хранителни продукти (мляко и млечни продукти)

 
- анализи за сухо вещество, пепел, протеиново съдържание в растителни проби чрез NIRS

 

Контакти

ДЕТСКИ УЧЕБЕН ЦЕНТЪР "ЗВЕЗДЕН ВОДОПАД"

София, бул. Драган Цанков 8, ет. 4
029635407, 029635408
029635408