BGRegistar.com

ПРОГЕОКАДИНЖЕНЕРИНГ ООД

Информация

ПРОГЕОКАДИНЖЕНЕРИНГ ООД

Прогеокадинженеринг ООД е със седалище град София. Развива своята дейност в област геодезия и картография.

 

Дружеството се занимава с геодезически дейности в инвестиционното проектиране и строителството, кадастрални, регулационни и комасационни планове, устройствено планиране,  дейности по кадастъра и регистрацията, оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения.

 


Прогеокадинженеринг ООД предлага следните услуги :

 

     -  Топографо - геодезически и проектантски дейности.

     -  Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди.

     -  Създаване и поддържане на кадастър.

     -  Трасиране на осови мрежи.

     -  Изработване на технически проекти за вертикално планиране на влезли в сила

         регулационнi планове.

     -  Вертикално планиране на жилищни сгради.

     -  Изработване на подробни регулационни планове, както за територията на

         Столична община, така и за цялата страна.

     -  Инвестиционно проектиране.

     -  Устройствено планиране.

     -  Инженерна геодезия.

     -  Изследване на деформации.

     -  3D Лазерно сканиране.

     -  Техническа инфраструктура.

     -  Консултантска дейност.

     -  Експертни оценки.

     -  Управление на проекти.

     -  Инвеститорски контрол.

     -  Геодезически измервания.

     -  Инвестиционни проекти.

     -  Кадастрални карти и регистри.

     -  Регулация.

     -  Следене на хоризонтални и вертикални деформации.

     -  Заснемане на имоти.

     -  Топографски планове.

Контакти

ПРОГЕОКАДИНЖЕНЕРИНГ ООД

София, ул. Живко Николов № 25, вх. А, ет. 6, ап. 1
0887551180