BGRegistar.com

ИТЕМ ИНЖЕНЕРИНГ

Информация

ИТЕМ ИНЖЕНЕРИНГ

Адрес: София, кв. Военна рапма, ул. 202-ра № 8 Тел: 02 832 50 08 / 0887 37 40 04 Email: engineering@item-bg.com URL: ИТЕМ ИНЖЕНЕРИНГ

ИТЕМ ИНЖЕНЕРИНГ АД е фирма - наследник на “База за техническо развитие по котлостроене и химическо машиностроене към котлостроителен завод “Г.Кирков” – София, създадена през 1963 година с предмет на дейност: проекто-конструкторска и научно-приложна дейност в областта на тежката индустрия за съответното инвестиционно оборудване.
Котли парни и водогрейни :
 • пълен комплект котелни централи на база проектираните и произведени котли;
 • всички видове топлообменна апаратура;
 • пещи и сушилни;
 • машини, апарати и съоръжения за химическата промишленост;
 • спомагателно енергетическо оборудване, в т.ч. химическо очистване на води и термическа деаерация;
 • съоръжения за пречистване на отпадни води, димни газове и въздух.
За периода 1963г.-1991г. фирмата се преструктурира няколко пъти в рамките на Министерството на машиностроенето като става водещ Институт в областта на топлотехническото, енергетичното и химическото машиностроене и със своята инженерингова дейност обслужва почти всички големи промишлени обекти в областта на енергетиката и химическата промишленост на страната като: ТЕЦ, АЕЦ, Химко – Враца, Нефтохим – Бургас, Химически заводи – Девня, Медодобивен комбинат – Пирдоп, МК „Кремиковци, „Тежко машиностроене” - Радомир и други крупни обекти от национално значение.
Фирмата има активно участие в изграждането на заводите за тежко инвестиционно оборудване като ЗТМ – Радомир, ЗХМ – Плевен, ЗТМ – Русе, ЗХМ – Хасково и др.
През 1991г. се преобразува в еднолично акционерно дружество с ограничена отговорност. В този си вид фирмата развива своята дейност и до момента.
“ИТЕМ Инженеринг” АД разполага с 2500 кв.м. покрита производствена площ.
Фирмата е реализирала своята продукция в много държави по света в т.ч. Русия, Индия, Германия, Полша, Чехия, Куба, Югославия, Унгария и др.

Последните години много успешно присъства и се реализира на вътрешния пазар със съвместно участие на западни фирми.
В дългите години на своето съществуване фирмата е доказала високият си професионализъм в следните дейности: проекто-конструкторски, консултантски, производствени, монтажни, инженерингови и сертификационни.
“ИТЕМ ИНЖЕНЕРИНГ” АД – София има необходимия опит в проектирането, доставката, узаконяването, пуска и настройката на:
 • парни и водогрейни котли;
 • котли-утилизатори;
 • котли работещи с отработено масло - Clean Burn;
 • топлообменници Euroheat;
 • отoпление и вентилaция на прoмишлени oбекти и жилищни сгради;
 • прoмишлени и отoплителни котeлни центрaли;
 • тръбопроводи за пара и гореща вода – ниско и високо налягане;
 • термична деаерация и химводоочистка на водата за ТЕЦ и АЕЦ;
 • газoснабдителни стaнции за прoпан-бутан и мeтан, в т.ч. инстaлации зa прoмишлени и битoви нужди;
 • газoразпределителни стaнции и газoпроводни инстaлации за промишлеността и бита;
 • складови стопанства за вода, мазут, нафта, втечнени газове, взривоопасни и други видове газове и флуиди;
 • магистрални газопроводи;
 • прeчиствателни стaнции за вoда и въздyх;
 • пещи и сушилни;
 • инсталации за очистване на димни газове от серни окиси;
 • съоръжения за АЕЦ в т.ч. биологична защита, транспортно-технологично оборудване (шлюзове, херметични хидрозатвори, контейнери и др.), топлообменно оборудване, съоръжения под налягане, подлежащи на технически надзор и др.;
 • лентови и верижни транспортни съоръжения за химията и енергетиката;
 • автоматизация на енергийни и промишлени обект.

Контакти

ИТЕМ ИНЖЕНЕРИНГ

София, кв. Военна рапма, ул. 202-ра № 8
0028325008/0887374004