BGRegistar.com

ЕКОБУЛТЕХ - Екология

Екология

ЕКОБУЛТЕХ

Събирането и рециклирането на масово разпространени отпадъци е много важна дейност, поради факта, че всяка година се произвеждат милиарди тонове отпадъци, включително особено опасни отпадъци, като тази цифра постоянно нараства. Складирането на тези отпадъци не е решение, а тяхното унищожаване води до отделяните на емисии и силно концентрирании замърсяващи остатъци. Най - доброто решение, е те да се включат отново в производствения цикъл чрез рециклиране на техните съставки.

 

Защо е необходимо рециклирането? Необходимо е , за да се опази чиста природата, освен повърхностен замърсител на градската среда и извънградските територии, отпадъците са много голям замърсител на почвата, въздуха и най-вече на подземните и повърхностните води в местата на тяхното депониране. Именно тук са местата, където при натрупване и ограничен достъп на въздух, се развиват процеси на гниене с отделяне на вредни газове, които са много опасни , като сероводород и амоняк.

 

Патогенните микроорганизми в отпадъците са жизнеспособни  относително дълъг период от време, поради което те са носители на много инфекциозни заболявания.

 

Силно се замърсяват и водите, преминаващи през пластове с натрупани отпадъци. Запалването и горенето на тези отпадъци,  води до замърсяване на атмосферата с летлив прах, вредни ароматни съединения, окиси на азота и сярата.

 

Друг голям проблемът за замърсяването на природата е неконтролираното смесване на битовите с производствени твърди и концентрирани отпадъци. Именно затова разделно събиране, транспортиране и рециклиране, допринася и е много важно за превръщане на използваните елементи в суровини за нови продукти. Така се запазват ценни природни ресурси и се намалява количеството на депонираните отпадъци.

 

Използването на вторични суровини означава използване на по - малко природни ресурси, които са необходими за изработването на нови метални съединения, като например желязна руда в стоманодобива, никел за неръждаемата стомана и боксита за добиването на алуминий. Освен това рециклирането на отпадъците допринася за значително намаляване на използваната енергия и намаляване на вредните емисии на СО2 при производствените методи.  

 

Какво е хубаво да се знае :

 

1 тон рециклирана стомана спестява :

     -  1.5 тона желязна руда;- 0.5 тона въглища.

     -  40% от водата, която е нужна за производството на нова стомана.  

 

1 тон рециклирана хартия или картон спестява :

     -  около 13 дървета.

     -  2.5 барела нефт.

     -  4 100 киловатчаса електроенергия.

     -  4 куб.м. от обема на сметището.

     -  31 780 литра вода.  

 

1 тон пластмасови отпадъци допринася за спестяването на : 

     -  2360 кВтч ел. енергия.

     -  2,2 т. нефт.  

 

1 тон стъклени отпадъци спестява :

     -  530 кВтч ел. енергия.

     -  200 кг мазут.

     -  720 кг. кварцов пясък.

     -  300 кг калцирана сода.

     -  180 кг калциев окис .  

Контакти

ЕКОБУЛТЕХ

София, кв. Бояна, ул. Маринковица 2Б
028467600