BGRegistar.com

ЕКОБУЛТЕХ

Информация

ЕКОБУЛТЕХ

Екобултех АД е със седалище град София. Тя е първата българска организация получила разрешение да извършва дейност като организация по оползотворяване на излязло от употреба елекрическо и електронно оборудване.

 

Много важна дейност, поради факта, че всяка година се произвеждат милиарди тонове отпадъци, включително особено опасни отпадъци, като тази цифра постоянно нараства. Складирането на тези отпадъци не е решение, а тяхното унищожаване води до отделяните на емисии и силно концентрирании замърсяващи остатъци. Най - доброто решение, е те да се включат отново в производствения цикъл чрез рециклиране на техните съставки.

 

Екобултех АД е дружество, създадено с цел да организира и управлява дейностите по разделно събиране, транспортиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци. За това компанията е създала широко разпространена събирателна система в сто четиридесет и две населени места на територията на цялата страна.

 

Дружеството има изградена   база за събиране и предварително третиране на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване.

 

На площадката в град Пловдив, в Южна Индустриална зона, се извършва предварително третиране на газоразрядни лампи до съставните им компоненти в инсталация:

 

     -  за третиране на прави луминисцентни тръби - ECM

     -  за преработване на живачни и натриеви лампи - HID Lamp Processor.

 

На площадката в град София, район Нови Искър, кв.Славовци, местност Дисаги, е изградена Инсталацията за предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване - ADELMANN Recycling тип RP-EEE.

 

Екобултех АД има сключени договори по силата, на които производители или вносители на електронно и електрическо оборудване възлага на дружеството, изпълнението на задължението си за оползотворяване на отпадъци от излезли от употреба електронно и електрическо оборудване. Екобултех АД  съвместо със своя подизпълнител фирма Надин Комерс ЕООД изпълнява задълженията на производителите и вносителите на електрическо и електронно оборудване, като ги освобождава от заплащане на продуктова такса към ПУДООС.    
   

Контакти

ЕКОБУЛТЕХ

София, кв. Бояна, ул. Маринковица 2Б
028467600