BGRegistar.com

ВИК ООД - ГАБРОВО

Информация

ВИК ООД - ГАБРОВО

 

Водоснабдяване и канализация ООД е фирма със седалище град Габрово, бул. Трети март № 6.

 

Занимава се с водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадни води, експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, водопроводни и канализационни услуги, инженерингова дейност, включваща проучване, проектиране, изграждане на ВиК мрежи и съоръжения, лабораторни анализи на питейни и отпадъчни води, експлоатация на водоснабдителни язовири.

 

Дружество ВиК ООД - Габрово е регистрирано с решение на Габровския окръжен съд по фирмено дело № 2850 от 1991 година.

 

Държавата е мажоритарен собственик с 51%. Община Габрово е с 36%, Трявна - 7%, Дряново - 6%. Управител на дружеството е инж. Владимир Георгиев Василев.

 

ВиК ООД - Габрово обхваща територията на общините Габрово, Дряново и Трявна с общ брой на населението 86 707 жители.

 

Дружество поддържа, експлоатира и стопанисва водоснабдителните и канализационни мрежи, системи, съоръжения и пречиствателни станции на територията на област Габрово в сто тридесет и девет населени места, като е обхванато 99 % от общото население.

 

За двадесет и осем населени места се купува вода от Бяла ЕООД - Севлиево и ВиК Йовковци - Велико Търново.

 

Пречиствателни станции за питейна вода са изградени само в град Габрово - ПСПВ Киселчова могила и ПСПВ Малуша.

 

Пречиствателна станция за отпадъчни води има само в град Габрово, която пречиства битовите и промишлените отпадъчни води след локална обработка. Процесът на пречистване е двустъпален - механично и биологично стъпало. Утайките след уплътняване се обезводняват на изсушителни полета.

 

Услугите се извършват чрез седемдесет и шест водоснабдителни и пет канализационни системи.

ВиК ООД - Габрово поддържа и обслужва :

 

  • Водоизточници - язовир Христо Смирненски и 159 повърхностни и подземни водоизточници 
  • Външна водопроводна мрежа - 466 км.
  • Вътрешна водопроводна мрежа - 666 км.
  • Помпени станции и хидрофори - 53 броя.
  • Напорни водоеми - 199 броя.
  • Канализационна мрежа - 146 км.

 

Контакти

ВИК ООД - ГАБРОВО

Габрово, бул. Трети март № 6
066816113