BGRegistar.com

ВИК ЙОВКОВЦИ - Хидровъзел Йовковци

Хидровъзел Йовковци

Хидровъзел Йовковци

Хидровъзел Йовковци е изграден за питейно - битово водоснабдяване на градовете - Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Стражица, Златарица, Дебелец, Килифарево, Полски Тръмбеш, град Дряново и селищата в региона.

 

Хидровъзелът включва язовирна стена Йовковци, Довеждаща безнапорна деривация, ПСПВ Йовковци, Дюкер Пчелище и водопроводите за градовете Велико Търново, Горна Оряховица, Дряново, Стажица, Златарица и други населени места в региона.


Язовирната стена Йовковци е изградена на река Веселина, на 25 км. югоизточно от град Велико Търново, на 9 км. южно от село Велчево и на 11 км. западно от град Елена.

 

Стената е каменнонасипна с вертикално глинено ядро. Преливникът е траншеен с дължина 100 м. и средна ширина 10 м. Общият обем на насипите е 910000 м³., височината и е 66 м., а дължината 256м. Завиреният обем на язовирното езеро е 92 мил. м³., с полезен обем 82 мил. м³. Изпълнена е през периода 1968 -1981 година Завиряването е започнало още по време на строителството. Водовземната кула е с кръгло сечение – диаметър 9 м. височина 70 м.


Пречиствателната станция за питейна вода Йовковци е построена на около 6 км. от село Велчево и пречиства подадената вода от язовирно езеро Йовковци за градовете Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Дряново, Елена, Стражица, Златарица, Полски Тръмбеш, Дебелец, Килифарево и редица села в региона.


Технологията на пречистване е - предхлориране, утаяване, филтриране и на изхода дезинфекция.


Предхлорирането и дезинфекцията се извършват с хлор - газ. Утаяването е по механичен път - в хоризонтални утаители. Филтрирането се осъществява чрез бърза пясъчна филтрация. Водата преминава през слой с дебелина 1 m от кварцов пясък с размер на частиците Ø = 0,6 : 1.6 mm. Водата, с която се извършват промивките на филтрите, се отвежда в калохранилище в непосредствена близост до Пречиствателната станция, където се утаява и постъпва в река Плачковчица.


По проект Пречиствателната станция за питейна вода Йовковци е проектирана да пречиства 2500 l/s вода. В експлоатация са около 60% от съоръженията. Пускът на ПСПВ Йовковци е през 1979 година само с една филтърна клетка, в последствие четири, а при официалния пуск през 1980/1981 година стават осем броя, които работят и в момента.


ПСПВ Йовковци разполага с химична и микробиологична лаборатории, оборудвани с модерна измервателна апаратура. В лабораториите работят висококвалифицирани специалисти. Ежедневно се анализират два пункта от Пречиствателна станция - вход и изход , един пункт от град Велико Търново по десет химични и физико - химични показателя и три 6роя микробиологични. Ежеседмично се изследват същите пунктове по единадесет показатели - химични и физико - химични и по три - микробиологични, а веднъж месечно в същите пунктове се анализира по двадесет физични и физико - химични показателя и пет микробиологични. Успоредно с горепосочените анализи се провежда мониторингов контрол съвместно с РИОКОЗ Велико Търново и Басейнова дирекция - Дунавски район град Плевен - веднъж на тримесечие в единадесет пункта от язовир Йовковци по 27 показателя.


Веднъж месечно се провежда анализ на отпадъчната и пречистена технологична вода след ПСПВ преди заустването и́ в река Плачковчица по два показателя и два пъти годишно по пет показателя.


Периодично на 4 месеца в химична лаборатория се правят анализи за стабилността на язовирната стена Йовковци в 4 пункта по два показателя - стабилност по отношение на обща алкалност и стабилност по отношение активна реакция.


За обезпечаване с ресурси и подобряване организацията на работа Язовир Йовковци и ПСПВ Йовковци са обединени в общ експлоатационен район - Хидровъзел Йовковци.

 

Контакти

ВИК ЙОВКОВЦИ

Велико Търново, ул. Пейо К. Яворов 30
062618174, 062618117