BGRegistar.com

ВИК ЙОВКОВЦИ

Информация

ВИК ЙОВКОВЦИ

ВиК Йовковци ООД град Велико Търново се занимава с водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадните води.

 

Водното дружество поддържа, експлоатира и стопанисва водоснабдителните и канализационните мрежи, системи, съоръжения и пречиствателни станции на територията на област Велико Търново.

 

Обслужва около 300 000 души от девет общини - Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Лясковец, Златарица, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица и Сухиндол. Подава пречистена вода и на община Дряново в Габровска област.

 

Водопроводната мрежа, поддържана от дружеството, е с дължина 2877 хил. м. / в това число 2299 хил.м. АЦ тръби /, а канализационната мрежа - 279 хил.м. ВиК Йовковци разполага с ПСПВ, изградена в близост до язовир Йовковци, от който дружеството черпи вода, с ПСОВ в град Велико Търново, с ПСОВ в град Горна Оряховица и със 190 водоснабдителни помпени станции.

 

Водоснабдяването на районите на територията, която обслужва ВиК Йовковци се осъществява от язовир Йовковци като повърхностен водоизточник и от общо 346 броя водохващания / дренажи, каптажи, шахтови и сондажни кладенци /. Водата се подава към населените места чрез помпен или гравитачен начин.

 

Отпадъчните води от домакинствата и промишлените предприятия се отправят към ПСОВ и след пречистване се вливат в приемника река Янтра.

 

Основните приоритети на дружеството са :

 

  • Поетапното подновяване на водопреносната и канализационна система с цел намаляване на загубите на питейна вода.
  • Подобряване на съществуващите мерки по автоматизация, диспечеризация и контрол на системата, изпълнение на съвременни схеми за цялостно наблюдение с цел по - добра ефективност и качество на услугите / непрекъснатост на водоподаването, контрол на качеството на водите и други /.
  • Подобряване на енергийната ефективност чрез оптимизация на машини, съоръжения, техника и човешки ресурси, поотделно и в тяхната взаимосвързаност.
  • Подобряване на работата с клиентите и ефективността на услугите, усъвършенстване на системата по отчитане на изразходваните водни количества и тяхното заплащане.
  • Подобряване на качествата на питейната вода.
  • Намалявяне и премахване на режимите на водоснабдяване.
  • Осигуряване на необходимите инвестиции, свързани с намаляване на експлоатационните разходи.


В дружеството работи квалифициран екип с богат опит, който успява да поддържа внедрените приложения и инфраструктура.

 

Всички работните станции и ключовото оборудване позволяват отдалечен достъп и моментална намеса при възникване на критични ситуации.

 

През последните няколко години дружеството реализира множество мерки и проекти насочени предимно към подобряване на отчетността и по - доброто обслужването на клиентите.

 

Контакти

ВИК ЙОВКОВЦИ

Велико Търново, ул. Пейо К. Яворов 30
062618174, 062618117